Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van gratis-appsdowloaden.nl

Met het bezoeken of het gebruik maken van Gratis-appsdownloaden.nl in welke kader ook, gaat u akkoord met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van Gratis-appsdownloaden.nl De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden vindt u altijd op onze website. U wordt aangeraden geen gebruik te maken van de Gratis-appsdownloaden.nl indien u zich niet aan de Algemene Voorwaarden van Gratis-appsdownloaden.nl kunt of wilt houden. Gratis-appsdownloaden.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

1) Inhoud site
Gratis-appsdownloaden.nl, onderdeel van de Winkelkraam Media Groep, staat sinds 9 februari 2008 ingeschreven bij de KVK onder nummer 30239624 onder de handelsnaam Winkelkraam.nl.is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie welke op de gratis-appsdownloaden.nl word aangeboden heeft als doel u als bezoekers te informeren over de verschillende Apps die op het internet aangeboden worden. Gratis-appsdownloaden.nl doet zijn uiterste best om te zorgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is. Apps-dowloaden.nl fungeert als een portal.

2) Privacy
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Gratis-appsdownloaden.nl nageleefd. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van onze bezoekers in het geding komt.

3) Cookies
Gratis-appsdownloaden.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (bijvoorbeeld  Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Gratis-appsdownloaden.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

4) Onderhoud
Gratis-appsdownloaden.nl behoudt zich het recht voor de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website en webservers. Gratis-appsdownloaden.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de website /advertentieruimte nimmer tot enige schade jegens gebruiker gehouden zijn

5) Beveiliging
Gratis-appsdownloaden.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Gratis-appsdownloaden.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

6) Verwijzingen-links
Gratis-appsdownloaden.nl bevat hyperlinks of verwijzingen naar andere websites die buiten het domein van Apps-dowloaden.nl liggen. Deze links staan op gratis Appsdownloaden vermeld als service voor de bezoeker van deze site.

7) Verantwoordelijk.
Gratis-appsdownloaden.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of  inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Gratis-appsdownloaden.nl kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

8) kopiëren.
Voor eigen oefening, studie of gebruik mag u volgens de wet een enkele kopie maken van bijvoorbeeld cd’s en films. Dit mag gratis en zonder eerst toestemming te vragen aan de rechtmatig eigenaar. Voor alle kopieën geldt dat ze UITSLUITEND voor eigen gebruik gemaakt mogen worden. Weggeven, uitlenen, verkopen van kopieën is niet toegestaan

9) Vrijwaring
U vrijwaart Gratis-appsdownloaden.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze gratis-appsdowoaden.nl. Het gebruik maken van informatie verkregen via Gratis-appsdownloaden.nl is voor eigen risico;

10) Aansprakelijkheid
Gratis-appsdowloaden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan. Gratis-appsdownloaden.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze  ontstaan uit het bezoeken van Gratis-appsdownloaden.nl of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Gratis-appsdownloaden.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

11) E-mail service
Na het plaatsen en bevestigen van uw eerste review geeft u gratis-appsdownloaden.nl  toestemming om u regelmatig, doormiddel van een nieuwsbrief /e-mail, op de hoogte houden van relevante wijzigingen in het gebruik van gratis-appsdownloaden.nl, daarin begrepen relevante wijzigingen van de site en de Algemene Voorwaarden.

Bindend advies
Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Gratis-appsdownloaden.nl zelf onderneemt) om de aan Gratis-appsdownloaden.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Gratis-appsdownloaden.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Gratis-appsdownloaden.nl een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 750,-.

Opgesteld / aangepast op: 10/01/12 – Deze voorwaarde zullen regelmatig aangepast worden op eventuele onvolledigheden.

Copyright © 2012-2014. Gratis Apps-Downloaden.nl - Hier alle gratis Apps snel en simpel downloaden.